FICOSOTA (“Компанијата” или “Ние”) ги прифаќа обврските согласно со Општиот регламент во однос на заштитата на личните податоци (Регламент (ЕУ) 2016/679) и релевантното бугарско законодавство сериозно и се стреми да ги почитува највисоките применливи стандарди и добри стандарди однос на заштитата на личните податоци Надлежниот водечки супервизор во однос на заштитата на личните податоци обработени од FICOSOTA е Комисијата за заштита на личните податоци на Република Бугарија.

Дефиниции

 • Администратор на лични податоци: Организацијата или физичкото лице кое ги утврдува целите и средствата на обработката на личните податоци.
 • Лице кое ги обработува личните податоци: Организацијата или физичкото лице кое обработува лични податоци во име на контролорот на лични податоци.
 • Субјект на податоци: Идентификуван или препознатлив жив поединец.
 • Лични податоци: Секоја информација поврзана со идентификувано или лице кое се идентификува (“субјект на податоците”); лице кое се идентификува значи лице кое може да се идентификува, директно или индиректно, преку информации како, на пример, име, матичен број, податоци за локација, еден или повеќе фактори карактеристични за физички, генетски, економски, културен или социјален идентитет на тој поединец.
 • Посебни категории на лични податоци: лични податоци, откривајќи расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и обработката на генетски податоци, биометриски податоци за целите единствено на идентификување на физичко лице, податоци за здравствената состојба или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на поединецот
 • Обработка: Секоја операција или збир на операции извршени со лични податоци, без разлика дали со автоматски или други средства како собирање, евидентирање, организирање, структурирање, складирање, адаптирање или менување, вадење, советување, употреба, откривање преку пренесување, дистрибуција или друг начин на кој податоците стануваат достапни, редење или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.
 • Трета страна е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друг орган, различен од субјектот на податоците, контролорот, обработувачот лични податоци и лицата кои под директно овластување на контролорот или на обработувачот лични податоци имаат право да обработуваат личните податоци.
 • Прекршување на безбедноста на личните податоци значи акција / околност, што доведува до случајно или незаконско уништување, губење, менување, неовластено откривање или пристап до лични податоци кои се пренесуваат, чуваат или обработуваат на друг начин.

Заштита на лични податоци

Од 25 мај 2018 година, во земјите-членки на Европската унија ќе важи Регулативата за заштита на општите податоци (“РЗОП”). FICOSOTA е во согласност со РЗОП и принципите за обработка на лични податоци, содржани во европското и националното законодавство.

FICOSOTA  гарантира дека личните податоци што ги обработува ќе бидат:

 • обработени на законски, совесен и транспарентен начин во однос на физичките лица
 • Собрани за специфични, експлицитни и легитимни цели, а не понатаму да се обработуваат на начин кој не е во согласност со тие цели
 • Релевантни, поврзани и ограничени на она што е неопходно во однос на целите за кои се обработуваат
 • точни и, доколку е потребно, ажурирани
 • Сочувани во форма која овозможува идентификација на субјектот на податоци за период кој не е подолг од потребен за целите за кои се обработуваат личните податоци
 • Обработени на начин кој обезбедува соодветно ниво на безбедност на личните податоци

Физички лица – субјекти на податоци, ги имаат следните права во однос на нивните лични права

 • право на информации (ова право се остварува преку обезбедување на јасни и лесно разбирливи известувања за приватност, кои го објаснуваат како и за какви цели користиме Вашите лични податоци, како и какви се Вашите права поврзани со обработените лични податоци)
 • право на пристап до обработените лични податоци и информации за нејзината обработка
 • право да ги поправаат личните податоци кога се неточни или нецелосни
 • право да се ограничи обработката под условите утврдени во важечкиот закон
 • право на бришење на лични податоци кога нема правна основа за понатамошна обработка на податоците
 • право на преносливост на Вашите податоци помеѓу различни администратори (на пример, меѓу различни даватели на услуги)
 • право да се спротивстави на одредени активности за обработка на податоци, како што е директен маркетинг
 • право да не бидете предмет на одлуки со значајно влијание врз вас, земени исклучиво со автоматизирани средства
 • право на согласност за обработка на лични податоци
 • право да поднесе жалба до надлежниот надзорен орган

РЗОП предвидува шест правни основи врз основа на кои можат да се обработуваат личните податоци

 • субјектот на податоците дал согласност за информирање за обработка на лични податоци за одредена цел
 • обработка е неопходна за склучување или извршување на договор со субјектот на податоците
 • обработката на податоци е неопходна за усогласување со законската обврска
 • обработката е неопходна за да се заштитат виталните интереси на субјектот на податоците или на други лица
 • обработката е неопходна за извршување на задача од јавен интерес
 • обработката е неопходна со оглед на легитимниот интерес на контролорот на податоци или на трето лице, освен кога оваа интерес ги надминува основните права и слободи на субјектот

Лични податоци обработени од FICOSOTA

Личните податоци се однесуваат до фактите и до ставовите /оцени изразени на различни начини. Поединци кои FICOSOTA ги обработува може да бидат да бидат поделени во четири категории:

 • Персонал и соработници на FICOSOTA, баратели на работа и поранешни вработени;
 • Физички лица (на пример, адвокати, ревизори, други независни консултанти) и претставници, лица за контакт, вработени на клиенти, партнери и добавувачи на стоки / услуги со кои FICOSOTA има или размислува да стапи во договорни или фактички односи ( на пример, легитимен претставник на клиенти – правни лица даватели на транспорт и шпедиција услуги, даватели на телекомуникациски услуги, софтверски и / или хардверски решенија и инфраструктура).
 • Посетители на веб-страницата на FICOSOTA и на официјалните страници во социјални мрежи, како Facebook и Instagram
 • Учесници во игри / томбола / кампањи организирани од FICOSOTA на нашите веб-сајтови на официјални страници на FICOSOTA во Facebook и Instagram или преку партнери – маркетинг агенции
 • Посетители на локалитети во сопственост или ангажиран од FICOSOTA

Вработени, соработници, кандидати за работа: FICOSOTA обработува лични податоци, вклучувајќи специјални категории на лични податоци поврзани со трудовото или граѓанско однос, или податоци на кандидати за работа. Општо земено, FICOSOTA ги обработува овие податоци со цел да подготвува и спроведува вработување или други договори, како и да ги исполнува своите законски должности како работодавач.

Претставници, лица за контакт и вработени на клиенти, партнери и добавувачи на FICOSOTA – вообичаено ние добиваме Вашите лични од вашиот работодавец или од Вас лично кога е потребно да подготвиме склучиме или исполниме договор со него или да стапи во трговски односи. На пример, можно е Вие да сте наведен како легитимен претставник или лице за контакт во договор или во комерцијална преписка во врска со склучување, перформанси или раскинување на договор, упатиле понуда, решавање на настанати трговски спорови и слично.

Посетители на сајтот – При пополнување на контакт форма на нашите веб-страници Ние собираме информации за вас врз основа на вашата согласност изразени со пополнување на овој формулар. Обично, овие информации ни служат за задоволување на вашето барање за нашите производи или други барања. Во зависност од пополнетата од Вас информација е можно истата да биде обработена за утврдување и остварување на правата во врска со потенцијален или настанал спор со Вас, произлегува од направени рекламација или поплаки. Исто така собираме информации за вашата IP адреса и вашата согласност за колачиња. Повеќе информации може да се најдат во нашата политика за колачиња.

Учесници во игри – кога ќе се регистрирате за да учествувате во нашите игри, ни давате лични информации. Ние ги процесираме врз основа Вашата недвосмислена согласност, изразена преку доброволно пополнување на формуларот за регистрација за учество во играта / томбола / производната кампања (вклучувајќи преку објавување на коментар од Ваша страна под пост во нашите официјални страници на Facebook и Instagram). Повеќе информации може да се најдат во Политиката за приватност на играта / контролната табла / кампања, до која можете да пристапите пред да се регистрирате за нашата страница или страница за социјално вмрежување.

Посетители во зградите на FICOSOTA – при посета на канцелариски простор, производствените објекти и општи области на компанијата, со цел обезбедување на безбедноста на нашето имот и физичката неприкосновеност на нашите вработени, како и контрола на пристап, се ставени технички средства кој ќе ја регистрира вашата посета.

Споделување на лични податоци

Типично, FICOSOTA ги чува вашите лични податоци во приватна доверливост и не го открива на трети страни.

Понекогаш, ” FICOSOTA може да ги сподели личните податоци на своите вработени или на претставници на свои клиенти, партнери, курири, превозници, изведувачи или снабдувачи со државни органи, како и со други физички или правни лица – на пример, добавувачи на софтвер и / или хардверски решенија и / или инфраструктура, надворешни консултанти во врска со основање или извршување на правата врз основа на законска обврска или со цел легитимниот интерес според конкретниот случај. Слично откривање на податоци се врши само во присуство на добра причина за тоа и при обезбедување на адекватно ниво на заштита, вклучително и преку писмени договор со трети земји, на кои се откриваат лични податоци кога тоа е применливо.

Посебни категории на податоци

FICOSOTA не обработува чувствителни лични податоци на своите клиенти – физички лица или на вработени / претставници на клиенти, партнери и добавувачи, посетители на веб-сајтови и страници на социјалните мрежи.

Чување на лични податоци

FICOSOTA ги зачувува различните видови на лични податоци во електронски и хартиен формат, кои се содржани во различни документи за строго дефиниран временски период. Фиксните рокови на складирање секогаш се во согласност со целите за кои се обработуваат личните податоци. Овие рокови се регулирани со Политиката за чување и уништување на документи FICOSOTA.

Остварување на правата на субјектите на податоците

При постапиле барања за остварување на правата на субјектите на податоците FICOSOTA остварува комуникацијата со физичкото лице во кратка, транспарентна, разбирлива и лесно достапна форма, на јасен и едноставен јазик, особено во однос на лица под 18 години.

Кога ги остварува правата на субјектите на лични податоци, FICOSOTA има обврска правилно да го идентификува поединецот за да спречи ризик од неовластен пристап до лични податоци.

Информации во врска со активностите на FICOSOTA преземени како одговор на кон барањето за остварување на правата, се обезбедува на поединци без непотребно одлагање и вообичаено во рок од еден месец од приемот на барањето.

Сите информации во остварувањето на правата на субјектот на податоците ги обезбедува FICOSOTA бесплатно, освен кога побарувањата се очигледно неосновани или прекумерни.

Повеќе информации за вашите права во врска со обработката на личните податоци од FICOSOTA може да се добијат преку нашата Политика за приватност за лични податоци.

Безбедност на лични податоци

 • FICOSOTA ги штити собраните лични податоци од неоправдана употреба и ја следи нивната обработка.
 • FICOSOTA поддржува безбедни компјутерски системи кои обработуваат лични податоци. Соодветните контролни механизми за поделба и управување со податоци се применуваат на нашите системи.
 • FICOSOTA има строги политики и процедури кои се применуваат на нејзиниот персонал за минимизирање на ризиците од обработка на лични податоци.
 • Вработените во FICOSOTA се запознаени со важечките правила и се обучени да обработуваат лични податоци со голема грижа и усогласеност со воспоставените добри практики.
 • При спроведување на своите активности, FICOSOTA работи исклучиво со основани организации и избегнува работа со компании, за кои смета дека можат да ја загрозат безбедноста на личните податоци на лицата.
 • FICOSOTA согледува добри практики при воведувањето и администрирањето на системите за безбедност и следи технолошките случувања во однос на можни ризици за безбедноста на информациите во компанијата.
 • FICOSOTA почитува безбедноста на компјутерските системи и личните податоци кои се содржат во нив, вклучувајќи можностите за пристап до одделни видови лични податоци од нејзините вработени.
 • FICOSOTA обезбедува пристап до само оние лични податоци кои се неопходни за работата на засегнатиот работник.

Повреда на безбедноста на личните податоци

FICOSOTA усвои процедури за ефикасно откривање, пријавување и испитување на прекршување на лични податоци. Во случај на нарушување на безбедноста на личните податоци FICOSOTA ќе преземе итна акција за ограничување на ефектот на прекршокот, како и информирање на засегнатите субјекти на податоците и надзорниот орган за заштита на личните податоци.

Дополнителни информации

FICOSOTA ќе се ажурира во догледно време со измена и дополнување на оваа Политика во секое време во иднина кога тоа ќе бара законските барања или други околности.

Ако сакате да добиете повеќе информации во однос на обработката на личните податоци од страна на FICOSOTA или имате прашања или поплаки во врска со овој известување за приватност или начините и целите за кои ги користиме Вашите лични податоци, ве молиме контактирајте со нас или со нашиот службеник за приватност преку следните координати:

За FICOSOTA: Бугарија, Шумен, бул. Мадара 48, е-mail: privacy@ficosota.com

Исто така можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на податоци преку следните координати: dpo@ficosota.com

Ние користиме колачиња или слични алатки на нашите сајтови за да ги подобриме нивните перформанси при нивно користење. Оваа политика објаснува како го правиме тоа.

Што се колачиња?

HTTP- колачиња (HTTP cookie), обично нарекувана само ” колачиња” е пакет информации, испратен од веб серверот на интернет прелистувачот, на пример Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome и сл, а потоа ова се враќа од прелистувачот секој пат кога тој доби пристап до овој сервер. Некоја колачиња останува во Вашиот уред за користење при следната сесија, како тоа може да биде во меѓувреме избришана. во случај дека користите повеќе од еден прелистувач, секој од нив има посебен простор за чување колачиња, колачињата не се однесуваат на лице, а до комбинация уред и интернет прелистувач. Затоа, едно лице кое користи неколку прелистувачи и / или уреди, има посебен сет на колачиња за секоја комбинација уред и прелистувач. Од друга страна колачињата не прават разлика меѓу повеќе корисници кои делат истиот уред и прелистувач, освен ако тие немаат различни кориснички профили.

Колачињата извршуваат повеќе различни функции. На пример, тие ни помагаат да се сеќаваме на вашето корисничко име или преференции и да анализираме колку добро нашите веб-сајтови се извршуваат.

Кои податоци ги собираме?

Ние собираме информации за следните цели: решавање на проблеми, администрирање на Веб страници, анализа на трендовите, собирање на демографски информации, почитување на применливите закони и остварување на соработка во активностите на органите на прогонот. Ние, исто така може да делиме оваа информации со нашите овластени Трети лица – Даватели на услуги и рекламни, со цел да утврдиме севкупната ефикасност на нашите онлајн рекламирање, содржина и програмирање.

Други уреди за следење

Ние може да користиме други индустриски стандардни технологии како тагови на пиксели и други интернет означениот (“web beacons”), за да проследиме како Вие користите нашите Веб страници и промоции или можеме да дозволиме на Трети лица – Даватели на услуги да ги користат овие уреди од нашето име. Тагови на пиксели и други интернет означениот ( “web beacons”) се мали графички слики, распоредени на одделни делови од нашите Веб страници или во пораките и да ни овозможи да дознаеме дали сте извршиле дефинитивно акција. Кога се добие пристап до овие страници или отворите или кликнете на мејл тагови на пиксели или други интернет означениот ( “web beacons”) испраќаат известување (што не содржи лични податоци) за оваа акција. Пикселните тагови ни овозможуваат подобро да го разбереме однесувањето на корисниците и да го пресметаме сообраќајот на посетителите на нашите веб-страници. Ние исто така можеме да користиме тагови за пиксели и други веб-сигнали кои нашите партнери и / или маркетинг партнери ни обезбедуваат за истите цели.

Дали некој друг користи cookies на FICOSOTA OOD сајтови?

Кога Вие посетувате нашите веб страници, ние и / или нашите овластени Трети лица – Даватели на услуги и рекламни може автоматски да собираме / собираат такви информации преку користењето на електронски инструменти како Колачиња и други интернет означениот (“web beacons”) или индикација (“Означување”) на пиксели.

Ние користиме или дозволиме трети лица да користат колачиња на нашите сајтови. Ние користиме Google Analytics за следење на сообраќајот на нашите сајтови.

Ние можеме да користиме колачиња од трети страни за да ни помогнеме истражување на пазарот, следење на приходите, подобрување на функционалноста и следење на усогласеноста со нашите политики.

Како да ги оневозможам колачињата?

Сите современи прелистувачи ви дозволуваат да ги промените поставките за колачиња. Типично, овие подесувања можете да ги најдете во менито со опции или преференци на вашиот интернет пребарувач. За да бидете свесни за овие поставувања, следните линкови може да ви помогнат или можете да го користите копчето за помош од менијата на пребарувачот за повеќе детали:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.

 

Ако се грижите најмногу за рекламните колачиња кон трети земји генерирани од рекламни, можете да ги исклучите од тука: Your Online Choices site.

Ве молиме запомнете дека ако одберете да прекинете колачиња, некои делови од нашата веб-страница може да не работат правилно.

Дали FICOSOTA користи колачиња кои ги содржат моите лични податоци?

Не, колачињата што ги користиме се анонимни и не содржат никакви лични информации.

Повеќе информации

Повеќе информации за тоа како бизнисот користи колачиња е достапно на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за колачиња, ве молиме контактирајте не преку е-пошта: privacy@ficosota.com

Актуелните правила (“Правила”) ги дефинираат условите под кои физичките лица чии лични податоци се обработуваат од FICOSOTA OOD (Ficosota) можат да ги остваруваат своите права според законодавство за заштита на податоците.

Дел 1: Општи принципи

1.1. FICOSOTA се грижи и ги штити личните податоци собрани при вршењето на своите активности праведно, законски и во согласност со целите за кои се собираат податоците.

1.2. Вработените кои обработуваат лични податоци заради дистрибуција на производи, склучување на договори за набавка на стоки, извршување на обврските според тие договори како дел од нивните обврски за вработување, ги следат следниве принципи при обработката на личните податоци:

(i) Личните податоци се обработуваат законски и со добра намера.

(ii) Личните податоци се собираат за конкретни, прецизни и легитимни цели, а не се обработуваат на начин кој не е во согласност со тие цели.

(iii) Личните податоци собрани и обработени во управувањето со човечките ресурси се релевантни, поврзани и не на исто ниво како целите за кои се обработуваат.

(iv) Личните податоци се точни и, кога е потребно, се ажурираат.

 1. v) Личните податоци се бришат или коригираат кога се утврдени дека се неточни или непропорционални со целите за кои се обработуваат.

(vi) Личните податоци се чуваат во форма која дозволува идентификација на засегнатите лица не подолго отколку што е потребно за целите за кои се собираат таквите податоци.

1.3. Вработените кои обработуваат лични податоци се подложени на почетна и периодична обука за приватност на податоци и се запознаваат со важечкото законодавство.

Дел 2: Дефиниции

Следниве дефиниции го имаат следново значење:

“Лични податоци” значи секоја информација поврзана со идентификувани физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, директно или индиректно, особено преку идентификатор како име, матичен број, податоци за локација, онлајн идентификатор или еден или повеќе знаци, специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет на тој поединец;

“Применлив закон” значи законодавство на Европската унија и на Република Бугарија, кое е релевантно за заштита на личните податоци;

“Профилирање” значи каква било форма на автоматска обработка на лични податоци кои вклучуваат употреба на лични податоци за проценка на одредени лични аспекти поврзани со поединец, особено за анализа или предвидување на аспекти поврзани со извршувањето на професионалните должности тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, сигурност, однесување, локација или движење;

“Субјекти на податоци” е физичко лице кое може да се идентификува, директно или индиректно, особено преку идентификатор како име, матичен број, податоци за локација, онлајн идентификатор или еден или повеќе знаци, специфични за физичката, физиолошките, генетската, менталниот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет на тој поединец;

“Регулативата (ЕУ) 2016/679” значи Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во врска со обработката на лични податоци и за слободно движење на такви податоци и за укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ (Вкупен регулатива за заштита на податоците), објавен во Службениот весник на Европската унија на 4 мај 2016 година

Дел 3: Правата на личните податоци

Субјектите на податоците ги имаат следниве права во врска со нивните лични податоци:

(i) Право на пристап;

(ii) Право на исправка;

(iii) Право на преносливост на податоци;

 1. iv) право на бришење;
 2. v) Право на бришење (право да се заборави);

(vi) Право да побара ограничување на обработката;

vii) Право на приговор за обработка на лични податоци;

viii) Право на субјектот на лични податоци да не биде предмет на решение, базирано исклучиво на автоматизирано процесирање, без разлика дали тоа обработка вклучува и профилирање.

Право на пристап

2.1. На барање, FICOSOTA обезбедува на субјект на лични податоци следниве информации:

 1. i) информации дали FICOSOTA обработува или не обработува личните податоци на лицето;
 2. ii) копија од личните податоци на лицето кои се обработуваат од FICOSOTA, и

(iii) објаснување на обработените податоци

2.2. Објаснувањето според чл. 2.1. (Iii) вклучува следниве информации во врска преработениот од FICOSOTA лични податоци:

(i) целите на обработката;

(ii) релевантните категории на лични податоци;

iii) корисниците или категориите корисници со кои се или ќе бидат откриени личните податоци, особено примателите во трети држави или меѓународни организации;

 1. iv) кога е можно, предвидениот рок, за кој ќе се чуваат личните податоци, а ако тоа е невозможно, критериумите што се користат за дефинирање на овој рок;
 2. v) постоењето на право да се побара исправка или бришење на лични податоци или ограничување на обработката на лични податоци поврзани со субјектот на податоците, или да се направи приговор против такво обработка;

(vi) право на жалба до надзорниот орган;

vii) кога личните податоци не се собираат од субјектот на податоците, секаква достапни информации за нивниот извор;

(viii) постоење на автоматско донесување одлуки, без разлика дали таквата обработка вклучува профилирање и информации за користената логика, како и за значењето и предвидените последици од таквата обработка за субјектот на податоците;

(ix) кога личните податоци се пренесуваат на трета земја или на меѓународна организација, субјектот на податоците има право да биде информиран за соодветното уверување за пренос

2.3. Објаснувањето за обработка на податоци ги содржи информациите што FICOSOTA им ги дава на субјектите на податоците преку известувања за приватност.

3.1. На барање од субјектот на лични податоци, FICOSOTA може да обезбеди копија од личните податоци што се обработуваат.

3.2. Кога обезбедуваат копија од лични податоци, FICOSOTA не треба да ги открива следниве категории на податоци:

(з) лични податоци на трети лица, освен ако тие не се согласиле да го сторат тоа;

(ii) податоци што претставуваат деловна тајна, интелектуална сопственост или доверливи информации;

(iii) други информации што се заштитени според важечкото законодавство

3.3. Обезбедувањето на лица со пристап до лични податоци не може негативно да влијае на правата и слободите на трети лица или да доведе до повреда на регулаторната обврска на FICOSOTA.

4.1. Кога барањата за пристап се очигледно неосновани или прекумерни, особено поради нивната повторливост, FICOSOTA може да наплаќа разумен надоместок врз основа на административните трошоци за обезбедување на информации или одбивање да одговорат на барањето за пристап.

4.2. Судиите FICOSOTA од случај до случај, дали барањето е очигледно неосновано или прекумерно.

4.3. Кога одбива пристап до лични податоци, FICOSOTA го оправдува неговото одбивање и го информира субјектот на лични податоци за неговото право да поднесе жалба до КППП.

Право на исправка

5.1. Субјектите на податоците може да побараат нивните лични податоци обработени од FICOSOTA да се корегираат доколку податоците се неточни или нецелосни.

5.2. По задоволително барање за исправање на лични податоци, FICOSOTA ги информира другите приматели на кои им се откриени податоците (како што се владини тела, даватели на услуги) за да можат да ги одразуваат промените.

Право на бришење (право да се заборави)

6.1. По барање, FICOSOTA е потребно да ги избрише личните информации ако се присутни било која од следниве:

(i) личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои биле собрани или на друг начин обработени;

(ii) субјектот на лични податоци ја повлекува својата / нејзината согласност врз која се базира обработката на податоците и нема други правни основи за обработка;

(iii) субјектот на податоците се спротивставува на обработката и не постојат легитимни основи за обработка кои да имат предност;

(iv) субјектот на податоците се спротивставува на обработка на лични податоци за целите на директен маркетинг;

 1. v) лични податоци се менувани  спротивно на законот;

(vi) личните податоци мора да бидат избришани за да се исполнат законските обврски на FICOSOTA;

vii) личните податоци биле собрани во врска со понудата на услуги на информатичко општество на деца во смисла на член 8, став 1 од Регулативата (ЕУ) 2016/679

6.2. FICOSOTA не е обврзан да ги брише личните податоци колку што е потребна обработка:

(i) за остварување на правото на слобода на изразување и правото на информирање;

(ii) да се усогласат со законската обврска на FICOSOTA;

iii) од причини од јавен интерес во областа на јавното здравство во согласност со член 9, став 2, букви ж) и з), како и член 9 став 3 од Регулативата (ЕУ) 2016/679;

 1. iv) за целите на архивирањето во јавен интерес, за научни или историски истражувања или за статистички цели во согласност со член 89, став 1 од Регулативата (ЕУ) 2016/679 колку постои веројатност правото на бришење да направи невозможно или сериозно да отежна остварувањето на целите на оваа обработка; или

(v) за основање, остварување или заштита на правни барања.

Право да се ограничи обработка

7.1. Субјектот на податоците има право да побара ограничување на обработката кога се применува едно од следниве:

(i) субјектот на податоците е оспорен за точноста на личните податоци; ограничувањето на обработката се применува за период што му овозможува на контролорот да ја потврди точноста на личните податоци;

(ii) обработката е незаконска, но субјектот на податоците не сака личните податоци да бидат избришани, но наместо тоа, се бара ограничување на нивната употреба;

iii) FICOSOTA нема потреба повеќе од лични податоци заради обработка, но субјектот на податоците бара од нив да ги идентификуваат, спроведуваат или заштитуваат законските барања;

 1. iv) субјектот на податоците  приговара на обработката на основа легитимниот интерес на FICOSOTA и тече проверка дали законските основи на администраторот имаат предност пред интересите на субјектот на податоците.

7.2. FICOSOTA може да обработува лични податоци чија обработка е ограничена само за следните цели:

(з) за складирање на податоци

(ii) со согласност на субјектот на податоците;

(iii) за основање, остварување или заштита на правни барања;

(iv) заштита на правата на друго лице; или

(v) врз важни основи од јавен интерес

7.3. Кога субјектот на податоците побарал ограничување на обработката и постои една од основите според чл. 7.1. погоре, FICOSOTA го известува пред отповикување на ограничувањето за обработка.

Право на преносливост на податоци

8.1. Субјектот на податоците има право да добие личните податоци кои го однесуваат и кои тој има обезбедено на FICOSOTA, во структуриран, широко се користи и погоден за машинско читање формат.

8.2. По барање, овие податоци може да се пренесат на друг администратор назначен од субјектот на податоците, кога тоа е технички изводливо.

8.3. Предметот на лични податоци може да го користи правото на преносливост во следниве случаи:

(i) обработката е заснована на согласност од субјектот на податоците;

(ii) обработката се врши врз основа на договорна обврска;

(iii) обработката се врши на автоматизиран начин.

8.4. Правото на преносливост не може негативно да влијае на правата и слободите на другите.

Право на приговор

9.1. Субјектот на податоците има право да се спротивстави на обработка на неговите лични податоци од FICOSOTA, ако податоците се обработуваат врз основа на едно од следниве причини:

(i) обработката е неопходна за извршување на задача од јавен интерес или при извршување на службена надлежност што му е доделена на контролорот;

(ii) обработката е неопходна за цели кои се однесуваат на легитимните интереси на FICOSOTA или на трета страна;

(iii) обработка на податоци вклучува профилирање

9.2. FICOSOTA престанува обработката на личните податоци, освен ако не докаже дека постојат убедливи законски основи за неговото продолжување, кои имаат предност пред интересите, правата и слободите на субјектот на податоци, или за воспоставување, практикување или заштитата на правни побарувања.

Право на приговор на лични податоци заради директен маркетинг

10.1. Кога се обработуваат лични податоци за целите на директен маркетинг, субјектот на податоци има право во секое време да направи приговор против обработување на личните податоци за оваа цел, вклучително и во однос на профилирање, поврзано со директен маркетинг.

10.2. Кога субјектот на податоците се спротивставува на обработката за цели на директен маркетинг, обработката на лични податоци за овие цели е прекината.

Право на човечка интервенција во автоматизирано донесување одлуки

11.1. Во случаите кога FICOSOTA зема автоматизирани индивидуални решенија, без разлика дали овие решенија се направени со помош на профилирање кои предизвикуваат правни последици за поединци или ги засегаат во значителен степен на сличен начин, овие лица можат да побараат разгледување на одлуката со човечка интервенција, и да ја искажат својата гледна точка.

11.2. FICOSOTA обезбедува на поединци-објект на автоматизирано одлучување суштински информации за користената логика, како и за значењето и предвидените последици од тоа обработување за лицето.

Дел 4: Постапка за остварување на правата на субјектите на податоците

12.1. Лицата со лични податоци можат да ги остварат правата според овој Правилник со поднесување на барање за остварување на применливото право.

12.2. Барањата за остварување на правата на субјектите на податоците може да се направат на следниов начин:

з) по електронска пошта на следната адреса на е-пошта: dpo@ficosota.com

 1. ii) On-site во канцеларијата на FICOSOTA

(iii) по пошта – на адреса на седиштето на FICOSOTA: 48, бул. Мадара, Шумен, Бугарија

12.3. Барањето за остварување на правата во врска со заштитата на личните податоци треба да ги содржи следните информации:

 1. i) Идентификација на лицето – име и PIN

(ii) Контакт со повратни информации – адреса, телефон, електронска пошта

iii) Барање – опис на барањето

12.3. FICOSOTA обезбедува информации за активностите преземени во врска со барање за остварување на правата на субјектите во рок од еден месец од приемот на барањето.

12.4. Доколку е потребно, овој период може да се продолжи за уште два месеци, имајќи ја предвид сложеноста и бројот на барања од одредено лице. FICOSOTA го известува лицето за такво продолжување во рок од еден месец од приемот на барањето, наведувајќи ги причините за одложувањето.

12.5. FICOSOTA не е обврзан да одговори на барање ако не е во можност да го идентификува субјектот на податоците.

12.6. FICOSOTA може да побара доставување на дополнителни информации потребни за потврдување на идентитетот на субјектот на податоците, кога постојат оправдани стравувањата во врска со идентитетот на физичкото лице кое поднесува барање.

12.7. Кога барањето е направено по електронски пат, информацијата, доколку е можно, се обезбедува преку електронски средства, освен ако субјектот на податоците побарал поинаку.

12.8. Овие правила влегуваат во сила на 25.05.2018 година.